Till glädje för läraren och till nytta för eleverna

ETT PEDAGOGISKT PERSPEKTIV

Forskning har visat att den som vill påverka inlärningen bör satsa på att påverka bedömningen. Nästan alla lärare har upplevt situationer där elever frågar ”kommer det här i provet?”. Om läraren svarar nej på frågan är budskapet till eleven tydligt – någonting annat är viktigare än det här. Å andra sidan, om ett vitsord för hänsynen till andra elever togs med på vårbetyget, skulle vikten av att visa hänsyn blir väldigt tydlig för eleverna och deras familjer.

  • ”Bedömningen styr studierna och inlärningen mer än någon annan faktor i inlärningssituationen.” (Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)
  • ”Att formativ bedömning ingår i undervisningen har stor betydelse för inlärningen” (Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)

Det som lyfts fram i undervisningen börjar oundvikligen återspeglas i elevernas agerande. Om man ber eleverna bedöma sig själva och varandra i hur de bemöter andra i vardagen, kommer de att uppmärksamma bemötandet av andra i högre grad.

BEDÖMNINGENS UPPGIFTER

Bedömningen kan anses ha åtminstone två uppgifter: en formativ och en summativ. Den summativa uppgiften syftar till att beskriva elevens framsteg och prestationsnivå för olika parter. Parterna kan vara eleven själv, vårdnadshavarna, högre skolor eller arbetslivet. Den summativa bedömningen har en viktig roll i skolan och ska inte föraktas. Den motiverar, uppmuntrar och belönar. Å andra sidan kan den användas som ett maktmedel. I det finländska skolsystemet är avgångsbetygen från grundskolan och gymnasiet summativa bedömningar.

När vi i Qridi-sammanhang talar om bedömning menar vi formativ bedömning. Formativ bedömning ges under inlärningsprocessen. Den sker dagligen och är motiverande och handledande. Denna typ av bedömning ska ses som en process vars uppgift är att stödja inlärningen och ge eleven respons på hans eller hennes kunskaper.

VAD BEDÖMS?

Enligt den nya läroplanen för grundskolan ska skolan bedöma såväl de teoretiska kunskaperna i läroämnet som framstegen i studierna. Därtill ska man även bedöma färdigheter inom mångsidig kompetens, förmågan att arbeta och elevens uppförande.

Qridi ger möjlighet att bedöma och samtidigt lära ut färdigheter inom mångsidig kompetens: den helhet som skapas av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja, förmåga att arbeta samt uppförande. Verktyget är särskilt utformat för kontinuerlig bedömning och styrning av inlärningen. Utan färdigheter inom mångsidig kompetens och uppförande har eleven svårt att hantera substansen i läroämnet. Skolor som fokuserar på färdigheter inom mångsidig kompetens har ofta framgångsrika elever.

Det är alltså elevens självreflektion som står i centrum för Qridi. Reflektionen kan gälla kunskaper, substans, färdigheter inom mångsidig kompetens, förmåga att arbeta eller uppförande.

HUR FUNGERAR QRIDI?

Qridi har separata webbläsarbaserade användargränssnitt för lärare, elever och vårdnadshavare. Gränssnittet för lärare är avsett att användas på dator. Gränssnitten för elever och vårdnadshavare kan användas på dator, pekplatta eller smarttelefon. Eleverna har möjlighet att ladda ner en mobilapp för att kunna använda Qridi. Vi har satsat särskilt på att göra gränssnitten tydliga och visuella.

Var och en loggar in i Qridi med sina egna inloggningsuppgifter. Barn kan enkelt logga in med hjälp av en QR-kod. Vi har särskilt beaktat elever som ännu inte har lärt sig läsa och elever som vill ha ett mer vuxet gränssnitt. Det är också möjligt att logga in med MPASS- och Google-inloggningsuppgifter. På kundens begäran kan vi skapa fler gränssnitt.

QRIDI MÖJLIGGÖR

Qridi erbjuder läraren ett didaktiskt tillvägagångssätt genom vilket det är enkelt att genomföra mångsidiga formativa bedömningar i undervisningen. När Qridi används på ett mångsidigt sätt är det ett organisations- och bedömningsverktyg för både lärare och elever.

Genom Qridi kan eleven delta i alla skeden av inlärningsprocessen:

 • uppställande av mål
 • genomförande
 • bedömning

Qridi hjälper eleven att bli självständig. Eleven lär sig att ta ansvar för sitt eget arbete. På så sätt tar eleven kontrollen över sitt lärande.

1. MÅLFUNKTIONEN

Studier innebär målmedvetet inhämtande av kunskaper och färdigheter. I Qridi har eleven möjlighet att ställa upp mål för sin egen inlärning. Eleven kan regelbundet fundera över och bedöma hur väl de egna målen har uppnåtts. Läraren och vårdnadshavaren har möjlighet att följa med hur målen uppfylls genom sina egna användargränssnitt. Läraren kan även ställa upp ett gemensamt mål för hela gruppen.

Målfunktionen har oftast använts i samband med bedömningssamtal mellan elever, lärare och vårdnadshavare i början av hösten eller våren. Under samtalet har eleven med lärarens hjälp ställt upp 1–4 personliga mål för terminens skolgång. Eleverna har blivit ombedda att bedöma hur väl målet har uppnåtts några gånger i månaden. Målen kan gärna uppmärksammas ofta, så att de också börjar återspeglas i agerandet.

2. UPPGIFTSLISTA

Lärmiljön begränsar sig inte till klassrummet, utan skolans olika rum, stadsmiljön, bibliotek samt skolgården och parker ger möjlighet att tillämpa läroplanen genom aktiviteter. Det är också sällan som man enbart utgår från läroboken i undervisningen. Exempelvis olika digitala miljöer, spel, internet och tidningar används som en naturlig del av undervisningen.

Med hjälp av uppgiftslistan kan du

 • organisera din undervisning, samordna funktioner i olika lärmiljöer och se i vilket skede eleverna befinner sig på sina egna inlärningsstigar. Samtidigt ser eleverna vad som krävs av dem.
 • använda uppgiftslistor för självutvärderingar gällande målen för de olika läroämnena enligt läroplanen.

Funktionen för uppgiftslistor är särskilt populär bland lärare som använder så kallat omvänt lärande (eng. flipped learning).

3. SJÄLV-, KAMRAT- OCH GRUPPBEDÖMNINGAR SAMT VÅRDNADSHAVARNAS BEDÖMNINGAR

I Qridi kan läraren också skapa olika bedömningsfrågor som kan sammanställas till själv-, kamrat- eller grupputvärderingar för eleverna samt bedömningsenkäter för föräldrarna. Läraren kan också själv bedöma eleverna. Bedömningen kan gälla kunskaper, färdigheter, uppförande eller mål som anknyter till mångsidig kompetens. I Qridi kan man låta samma bedömning återkomma regelbundet, så att man lättare kan hålla de valda frågorna aktuella samtidigt som bedömningarna ger en omfattande rapportering för en längre tid, som man sedan kan använda i samtal om bedömningen och som stöd för lärarens planering. Ur elevens synvinkel ger de olika bedömningarna tillfälle att stanna upp och reflektera över det egna arbetet. Å andra sidan kan de data som samlats in hjälpa eleverna att se sina egna styrkor och utvecklingsbehov. När olika parters bedömningar visas sida vid sida blir det lättare för eleverna att spegla sina egna uppfattningar mot andras.

4. DAGBOK

Inlärningsdagboken gör det möjligt för eleven att dokumentera sin egen inlärningsprocess och reflektera över den på ett mångsidigt sätt med hjälp av text, emojier, bilder och ljudfiler. Genom inlärningsdagboken kan läraren föra en dialog med eleven.

Inlärningsdagboken har använts exempelvis för följande syften:

 • Dokumentation av skedena i en slöjdprocess
 • Stöd för portfolioinlärning
 • Fotografering av hemuppgifter i matematik
 • Utförande av uppgifter där man ska läsa eller lyssna med hjälp av ljudfiler

5. LÄRARENS BEDÖMNINGAR

Läraren kan också bedöma eleverna via Qridi. På så sätt kan eleven jämföra sina egna och kamraternas bedömningar med lärarens bedömning. Läraren har möjlighet att inte låta eleverna se lärarbedömningarna.

Om du vill skriva ut figurer som illustrerar skolverksamheten för förskolan och årskurserna ett och två, gör vi det möjligt. Bakom denna länk hittar du bilder som du får använda under licensen CC BY-NC-ND 4.0. Samma figurer kan också läggas till i själv- och kamratutvärderingsfrågorna i Qridi. På så sätt kan även elever som ännu inte kan läsa använda Qridi!