Till glädje för läraren och till nytta för eleverna

”Det nya tillvägagångssättet för bedömningarmöjliggör
själv-, kamrat- och vårdnadshavarbedömningar i en
användarvänlig miljö. Denna innovativa produkt har
stor utvecklingspotential och internationell potential.
I skolvärlden stödjer den fokuset på kunskap på ett utmärkt
sätt, och den är väl lämpad för arbetet enligt den nya läroplanen.”

Olli-Pekka Heinonen

”Bedömningen styr studierna och inlärningen mer än någon annan faktor i inlärningssituationen.”
(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

”Att formativ bedömning ingår i undervisningen har stor betydelse för inlärningen”
(Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers.)

”Vi har varit mycket nöjda med Qridi, som har försnabbat och förenklat vårt dagliga bedömningsarbete.
Självbedömningsverktyget är enkelt att använda och har blivit väl mottaget av eleverna.
Vi fortsätter att flitigt använda Qridi som avslutning på varje gymnastiklektion, det vill säga dagligen.”

Teemu Tittonen, Liikunnan opettaja, Ritaharjun koulu

Qridi Distansundervisning

 

VAD ÄR QRIDI?

QRIDI ÄR ETT VERKTYG FÖR FORMATIV BEDÖMNING OCH ANALYS AV INLÄRNING INOM GRUNDSKOLAN

Qridi har utvecklats i samarbete med ett stort antal finländska lärare och experter för att uppfylla kraven i den nya läroplanen för grundskolan.

QRIDI VISUALISERAR INLÄRNINGEN

Qridi synliggör inlärningen genom data som samlas in genom mångsidiga bedömningar. Bedömningarna kan vara självbedömningar eller andra parters bedömningar av eleven. Självreflektion är central i bedömningarna. Bedömningen kan exempelvis gälla förmågan att arbeta, mångsidig kompetens, attityder, värderingar eller uppförande.

QRIDI STÖDJER UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSKULTUREN

Qridi hjälper skolan att etablera en god bedömningspraxis i vardagen. Qridi främjar skapandet av en ny bedömningskultur och hjälper eleven att utvecklas till en bättre inlärare och människa. Förutom inom den grundläggande utbildningen används Qridi även inom idrottsföreningar och bland vuxenstuderande.

FÖR LÄRARE

Qridi erbjuder läraren ett didaktiskt tillvägagångssätt genom vilket det är enkelt att genomföra mångsidiga formativa bedömningar i undervisningen. Qridi lämpar sig för alla läroämnen och används av såväl klasslärare som ämneslärare och speciallärare. Det kompletta digitala verktyget för formativ bedömning möjliggör själv-, kamrat- och gruppbedömningar för eleverna samt vårdnadshavar- och lärarbedömningar i en användarvänlig miljö. Med hjälp av uppgiftslistan kan läraren följa med hur uppgifterna framskrider i realtid. Läraren kan tillsammans med eleven ställa upp personliga mål för eleven, som sedan är enkla att följa upp. När Qridi används på ett mångsidigt sätt är det ett organisations- och bedömningsverktyg för både lärare och elever.

FÖR ELEVER

Eleverna kan använda Qridi via en webbläsare eller en mobilapp. I det tydliga och visuella gränssnittet kan eleven besvara själv-, kamrat- och grupputvärderingar som tilldelats av läraren, göra självutvärderingar för sina uppgifter samt reflektera över sin inlärning i dagboken genom text, ljudfiler eller kanske emojier. Eleven har möjlighet att tillsammans med läraren ställa upp egna mål och följa med hur de uppfylls. Genom att följa sina egna framsteg genom mångsidiga rapporter och ställa upp mål för sig själv lär sig eleven att bättre förstå och styra sitt eget lärande. Vid utformningen av Qridis användargränssnitt har man beaktat både högstadieelever och barn som precis börjat skolan.

RAPPORTER

Till Qridis viktigaste funktioner hör rapporter till lärarna, eleverna och vårdnadshavarna. De mångsidiga sammanfattningarna av bedömningarna underlättar lärarens arbete, ger en god grund för samtal med eleverna och, framför allt, hjälper eleverna att skapa en djupare förståelse för sitt lärande. Qridi ger möjlighet att styra och övervaka elevens individuella inlärningsprocess på många olika sätt. När man använder Qridi i undervisningen lägger man helt säkert märke till bedömningens styrande effekt. Det som man väljer att åskådliggöra och dokumentera börjar oundvikligen återspeglas i elevernas agerande.

Fördelar

MÅNGSIDIGA BEDÖMNINGAR OCH DELAKTIGA VÅRDNADSHAVARE

Qridi ger möjlighet att bedöma och samtidigt lära ut mångsidig kompetens: den helhet som skapas av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja samt uppförande. Verktyget är särskilt utformat för kontinuerlig bedömning och styrning av inlärningen.

Läraren har tillgång till en omfattande verktygslåda: själv-, kamrat- och gruppbedömningar som görs av eleverna samt lärarens egna och vårdnadshavarnas bedömningar, inlärningsdagbok och uppgiftslista.

Qridi har separata användargränssnitt för lärare, elever och vårdnadshavare.

DOKUMENTERING AV INLÄRNINGSPROCESSEN OCH ELEVENS AKTIVA ROLL

Alla bedömningar sparas i systemet under elevens profil. Qridi erbjuder lättlästa rapporter i form av bland annat trenddiagram för elever och grupper.

Eleverna har möjlighet att fotografera sina projekt i exempelvis bildkonst och slöjd till sin inlärningsdagbok. Dagboken ger också eleven möjlighet att reflektera över sin inlärningsprocess med hjälp av de data som sparats i Qridi.

Uppgiftslistan ger både eleven och läraren en klar bild av hur elevens uppgifter framskrider. Samtidigt lär sig eleven att bedöma och förstå sin egen inlärning.

MÅLINRIKTNING

I Qridi kan eleven och läraren ställa upp personliga mål för eleven och följa med hur de förverkligas i realtid. Ett mål kan gälla en kort period eller hela läsåret. Uppföljningen av målen underlättar lärarens mångsidiga bedömningar för eleverna.

VÅRA MEDARBETARE

Toni Eskola
Verkställande direktör

toni(ät)qridi.fi
+358 445399845

Henri Karjalainen
Pedagogik och kundrelationer

henri(ät)qridi.fi
+358 456784326

Tiina Kakko
Försäljningschef

tiina(ät)qridi.fi
+358 44 9850 686

Markus Rehu
Projekt och marknadsföring

markus(ät)qridi.fi
+358 408615779

Lasse Koskela
Teknisk direktör

lasse(ät)qridi.fi

Minna Nieminen
Kundsupport och grafik

minna(ät)qridi.fi

Akos Podolszki
Produktutveckling

akos(ät)qridi.fi

Jukka Pirinen
Produktutveckling och datasäkerhet

jukka(ät)qridi.fi

Juho Junnila
Produktutveckling

juho(ät)qridi.fi

Jouni Ryynänen
Testning

jouni(ät)qridi.fi

Ville Kosola
Mjukvarudesigner

ville(ät)qridi.fi

Kimmo Koskenkorva
Qridi Sport försäljning

kimmo(ät)qridi.fi
+358 40 573 3274

Minttu Myllynen
Lärande och bedömning

minttu(ät)qridi.fi

Markus Packalen
International projects and learning

markus.packalen(ät)qridi.fi

Hanna Koskela
Försäljning & lärande

hanna(ät)qridi.fi

Maria Marin
Expert på lärande och bedömning

maria(ät)qridi.fi
+358 45 630 1567

Jenna Silveri
Global Sales & Learning

jenna(ät)qridi.fi

FYLL I DINA UPPGIFTER så kontaktar vi dig och berättar mer om hur du kan komma igång med Qridi på din skola. Det är enkelt, lärare och elever gillar det och priset är väldigt bra.

Qridi Oy
Kasarmintie 13A, 90130 Uleåborg
FO-nummer: 2718279-9
info(at)qridi.fi

Copyright © 2019 – All Rights Reserved.